ΣΕΤΤΗΛ Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια  Ειδών Παντοπωλείου  για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16

  1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια  Ειδών Παντοπωλείου  για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.
  2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 29 Μαϊ 24, ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
  3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α.    ΗμΕρομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαϊ 24, ημέρα Τέταρτη  και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.

β.   Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

γ.   Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε   χιλιάδων ευρώ  25.000,00 €, (κατά εκτίμηση).

δ.   Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση, συμφωνά με το άρθρο 118 του Ν.4412 /2016.

ε.   Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

στ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΧΡΗΣΤΟ», Πύργος.

ζ.      Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή αποσταλούν  στην επιτροπή του Στρατοπέδου «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1, τηλ 26210-25506/7, τηλ. (εσωτ.) 6140, Email: settil-1oeg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

η.  Χειριστής θέματος: Ανθυπασπιστής  (ΕΜ – ΕΥ) Σίμων Μάλλιαρης, Βοηθός 4ου ΕΓ/ΣΕΤΤΗΛ, τηλ. ΟΤΕ:2621025506-7, εmail: settil-1o-eg@army.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βασ. στοιχεια Παντωπολειο 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ [ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ] Παντωπολειο 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ Παντωπολειο 24

 

Προηγούμενο Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η «Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας