Διακήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «έλεγχος των παθολογοανατομικων-ιστολογικων εξετάσεων υλικού βιοψιών Συνήθους τύπου και ανοσοϊστοχημικων εξετάσεων επι ιστολογικων-τομων Δειγμάτων»

Διακήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «έλεγχος των παθολογοανατομικων-ιστολογικων εξετάσεων υλικού βιοψιών Συνήθους τύπου και ανοσοϊστοχημικων εξετάσεων επι ιστολογικων-τομων Δειγμάτων» cpv 85121200-5 Για τις ανάγκες τουΓ.Ν.Ηλειας (Νοσηλευτικη Μοναδα Πυργου για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000,00€ (απαλλαγμένου ΦΠΑ) Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, υπολογιζόμενης ως έκπτωση επί τοις εκατό επί […]

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Προμήθεια: «{ Ι) Υπέρηχος Γυναικολογικός, ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ, ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού }»

Πρόσκληση     2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών   προδιαγραφών , για την προμήθεια: «{ Ι) Υπέρηχος Γυναικολογικός, ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ, ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού }», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΝΙΑ4690ΒΞ-8ΒΖ} & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) […]

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Προμήθεια: « Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία)

Πρόσκληση     1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών   προδιαγραφών , για την προμήθεια: « Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία) για μονοπολικές και διπολικές χειρουργικές εφαρμογές, καθώς και για εφαρμογές σύντηξης ιστού και στεγανοποίησης αγγείων με ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη […]

ΣΕΤΤΗΛ Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια  Αναψυκτικών – Νερών & Χυμών για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16   Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια  Αναψυκτικών – Νερών & Χυμών για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της […]

ΣΕΤΤΗΛ Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια  Ειδών Παντοπωλείου  για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16 Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια  Ειδών Παντοπωλείου  για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης […]

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Γνωστοποίηση διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 8/2024 κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (CPV: 33127000-6) (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων , Πιθανή ποσότητα: 28.491 τέστ, για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για […]

Γ.Ν. Ηλείας : Διακήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού»

Γ.Ν. Ηλείας : Διακήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού» Cpv: 60000000-8, για τις ανάγκες της ν.μ. πύργου του γενικού νοσοκομείου ηλείας Για τις ανάγκες του γ.ν. ηλειας (νοσηλευτικη μοναδα πυργου για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.630,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ……………………………… Περισσότερα στο παρακάτω link ΚΗΔΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΕΤΤΗΛ :Διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Παγωτά) για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Παγωτά) για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής. 2. […]

ΣΕΤΤΗΛ: Διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής. 2. Καταληκτική […]

Γ.Ν.Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV:  09134100-8) (ΚΑΕ:  1611). Προϋπ. δαπάνης 800.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Πιθανής ποσότητας: 470.743,303 λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή..               Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΨΤΧΩ4690ΒΞ-ΗΝ6,  &  ΚΗΜΔΗΣ […]

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας