Περίληψη διακήρυξης για Διαχείριση Δευτερογενών Διακομιδών της Ν.Μ. Πύργου

Περίληψη διακήρυξης για «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 85143000-3 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 50η/11-10-2023 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΧ7Κ46907Ε-Κ2Λ), διενεργεί
δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για
την ανάδειξη αναδόχου για «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 85143000-3 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ) για τις ανάγκες
του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου), προϋπολογισμού #148.800,00€# συμπ. Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Μ.
Πύργου (ΚΑΕ 0439). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 13η/10/2023.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 13η/10/2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η
3η/11/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Γ.Ν. Ηλείας www.nosokomeiopyrgoy.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής). Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ηλείας, Τηλ: 2621361474.

ΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Προηγούμενο Doing Business in Bulgaria 2023
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας