Γ.Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια «αναλωσίμων υλικών για Μ.Ε.Θ. »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »

(CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

Πιθανή ποσότητα … 1.956 τεμ..

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: …… 1.850,80 € προ Φ.Π.Α.  ή   2.237,79 € ΣΥΜΠ.  Φ.Π.Α. (13% , 24%)

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολ.  του Γ.Ν.Ζ. (ΚΑΕ   1311) έτους 2024.

 

ΠΚΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΘ (ΨΧΔΠ4690ΒΞ-ΥΥ5) (24PROC015067351)

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

Προηγούμενο Γ.Ν.Ζακύνθου Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV 33192230-3), «Τράπεζες Χειρουργείου»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας