Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Γνωστοποίηση διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 8/2024 κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (CPV: 33127000-6) (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων , Πιθανή ποσότητα: 28.491 τέστ, για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για ένα (1) περίπου έτος.

Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης:  90.000,00 € (Ενενήντα Χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά)  συμπ. Φ.Π.Α. ( 6% & 24%.), με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 69ΠΝ4690ΒΞ-Θ31 ,   ΑΔΑΜ : 24PROC014627531 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 349112.

Ηλ. ΔΑΔ (8-2024) αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολογικού (69ΠΝ4690ΒΞ-Θ31) (24PROC014627531)

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

Προηγούμενο 13η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας