Γ.Ν.Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (17/2023),για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 17/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» ,
για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. για ένα (1) έτος.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ 62.200,00 €
Εξήντα Δύο Χιλιάδες Διακόσια ευρώ και Μηδέν λεπτά
+ (ΦΠΑ 24 %)
14.928,00 €
Δεκατέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Οκτώ ευρώ και Μηδέν λεπτά Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24%
77.128,00 €
Εβδομήντα Επτά Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Οκτώ ευρώ και Μηδέν λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του κάτωθι εξοπλισμού Ακτινογραφίας:
1) αξονικός τομογράφος GE CT BRIGHTSPEED (ID NO. H2068CT05) του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare
2) ακτινολογικό μηχάνημα GE PROTEUS XR/a (ID No. H2068RAD06) του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare
3) ακτινολογικό μηχάνημα GE PRECISION RXI 32D REMOTE MIDTI (ID NO. H2068RAD08) του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare
4) Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας DPX PRO (ID NO. H2068DEN04) του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
(CPV 50421200-4)
Η δαπάνη θα ΒΑΡΥΝΕΙ τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (KAE 0887 )
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της και την ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ημερομηνία και η ώρα της κάθε επίσκεψης του αναδόχου θα καθορίζεται πριν τις εργασίες επισκευής – συντήρησης και θα προηγείται έγγραφο – ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας προς τον ανάδοχο. Μετά από κάθε είδους συντήρηση, έλεγχο, ρύθμιση, ή επισκευή που θα διενεργείται από τους τεχνικούς της εταιρείας,
Α) θα εκδίδεται Δελτίο Εργασίας Τεχνικού, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του μηχανήματος, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, ο χρόνος που απαιτήθηκε, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και τα τυχόν ανταλλακτικά που χρήζουν αντικατάστασης
Β) το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον συντηρητή και θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Ο έλεγχος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επισκευή, συντήρηση και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων,
θα γίνεται στους χώρους που είναι εγκατεστημένα αυτά στο Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Υπηρεσία
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ….. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η προσφερόμενη τιμή για την επισκευή – συντήρηση ανά μηχάνημα προ ΦΠΑ, εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) για την επισκευή – συντήρηση ανά μηχάνημα………………………

………………………………………………

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλ. ΔΑΔ._17-2023 (Υπηρ. επισκευής και συντήρης εξοπλισμού Ακτινογραφίας) 60ΙΝ4690ΒΞ-ΖΤΖ(23PROC013545653)

Προηγούμενο Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διάρκειας δύο (2) μηνών.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας