Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην υλοποίηση ενός ακόμη ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την διαμόρφωση συνθηκών για την στήριξη και την συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, η δράση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-27» με συνολικό προϋπολογισμό 8,1 εκατ. ευρώ.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με τέσσερα Υποέργα, που έχουν ως εξής:

  •  «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» Αντικείμενο είναι η υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Αντικείμενο του Υποέργου DigiWest αναπτύσσεται σε δύο δράσεις:

  • Δράση 1: Η συγκέντρωση των υφιστάμενων διεθνών μοντέλων και καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας σε πρώτη φάση (Φάση 1.1) σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0), η προσαρμογή τους στην περιφερειακή επιχειρηματική πραγματικότητα και η αποτύπωσή τους σε σχετικό μεθοδολογικό οδηγό ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία επιλογής των ωφελούμενων επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πράξη.
  • Δράση 2: Πιλοτική εφαρμογή των προσαρμοσμένων επιχειρηματικών μοντέλων και καλών πρακτικών στις 500 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν επιλεγεί με βάση τη σχετική μεθοδολογία.

Το Υπόεργο 1 (DigiWest) θα υλοποιηθεί με δημόσια σύμβαση.Οι Επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα λάβουν έμμεση κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας.

  • «Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΜΣΕ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Φάση Β», Αντικείμενο αποτελεί η συνέχιση της λειτουργίας του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ που υλοποιήθηκε από το ΠΤΑ/ΠΔΕ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Το Αντικείμενο του Υποέργου ΜΣΕ αναπτύσσεται σε τρεις δράσεις:

  • Δράση 1: Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας – Υποστήριξη της Περιφέρειας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
  • Δράση 2: Οριζόντια υποστήριξη των επιχειρήσεων και δυνητικών επενδυτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας μέσω της παροχής οριζόντιων εργαλείων και ενημέρωσης/πληροφόρησης, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια.
  • Δράση 3: Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε τουλάχιστον 250 επιχειρήσεις της Περιφέρειας για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε μια σειρά θεμάτων.

Στο Υποέργο 2 περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες προβολής και δημοσιότητας. Θα υλοποιηθεί με δημόσια σύμβαση. Οι Επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα λάβουν έμμεση κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας.

  •  «Επιτελική παρακολούθηση και υποστήριξη των Υποέργων 1 και 2» Το Αντικείμενο του Υποέργου 3 περιλαμβάνει την Τεχνική Υποστήριξη του ΠΤΑ και της ΠΔΕ στην παρακολούθηση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2 καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης, προκειμένου οι ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους Πακέτων Εργασίας να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προσδιορισμένα χρονικά και οργανωτικά πλαίσια, να ενημερώνονται κατάλληλα τα πληροφοριακά συστήματα και να τηρούνται τα αναγκαία για την παρακολούθηση της πράξης και τους ελέγχους αρμοδίων οργάνων στοιχεία.

Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί διά αυτεπιστασίας.

  •  «Αξιολόγηση της Πράξης»Το Αντικείμενο του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την αποτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Υποέργων 1 και 2. Η αξιολόγηση της πορείας της πράξης θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελούμενων επιχειρήσεων, την αποτύπωση της πορείας του έργου στις υποβληθείσες εκθέσεις και τη στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας σε ότι αφορά στην επιχειρηματικότητα.

Το Υποέργο 4 θα υλοποιηθεί με δημόσια σύμβαση.

Προηγούμενο Thriving Global 2024. Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας