ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 

Εισαγωγή 

Το Επιμελητήριο Ηλείας  ως κατεξοχήν αναπτυξιακός θεσμός µε μεγάλη εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων υλοποίησε μέσα στο έτος 2021 ένα στρατηγικό μοντέλο δράσεων που βάδιζε παράλληλα µε τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τις επιπτώσεις της συνεχόμενης πανδημίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και το χρηματοδοτικό πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε για την αντιμετώπιση της νέας αυτής πραγματικότητας, χωρίς όμως να ταυτίζεται και να εξαρτάται απόλυτα µόνο από αυτό. Πρωταρχικός στρατηγικός στόχος για το Επιμελητήριο είναι η μετεξέλιξη της Ηλείας σε νέο αυτοδύναμο επιχειρηματικό κόμβο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να αποτελέσει κομβικό σημείο που θα αξιοποιήσει το επιστημονικό, εργατικό, και επιχειρηματικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό µε τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, δίνοντας αναπτυξιακή επανεκκίνηση µε κεντρικό συστατικό και καταλύτη την καινοτομία.

Το Επιμελητήριο Ηλείας και το Διοικητικό του Συμβούλιο, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, σχεδίασε και υλοποίησε μία σειρά σημαντικών δράσεων αναφορικά με τη στήριξη και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας του Νομού για την ανάδειξη των υπηρεσιών και των προϊόντων της Ηλείας. Για το έτος 2021, εν μέσω των περιορισμών και των μέτρων λόγω της πανδημίας η Διοίκηση του Επιμελητηρίου προγραμμάτισε μία σειρά από δράσεις βασιζόμενη σε αυτές που είχε υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια ευελπιστώντας στην υλοποίησή τους κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Λόγω των μέτρων δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν μεγάλο μέρος από αυτές αλλά έδωσε βάση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του, κι ανέπτυξε την ικανότητα της τηλεκπαίδευσης, της τηλεργασίας και της  τηλεδιάσκεψης τόσο στα μέλη του όσο και στα μέλη της Διοίκησης. Γενικότερα, το 2021 ήταν μία πρωτόγνωρη χρονιά λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του covid-19 μέσα στην οποία η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας αλλά και το προσωπικό του, προσπάθησε να υλοποιήσει τις περισσότερες από τις προγραμματισμένες και προϋπολογισμένες δράσεις του με κύρια βάση την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με προσανατολισμό την αξιοποίηση των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις – μέλη του, επικεντρώνοντας στη χρήση και την εφαρμογή εξειδικευμένων πλατφόρμων και τηλεδιασκέψεων για την άμεση ενημέρωση των μελών του και την παροχή στήριξης και βοήθειάς τους προς κάθε κατεύθυνση.

Προτεραιότητά της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ηλείας, είναι η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς όφελος των εγγεγραμμένων μελών του μέσα από τα προγράμματα που συμμετέχει, τις δράσεις που υλοποιεί και από τις παρεμβάσεις του προς την Κεντρική Διοίκηση. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου κάτω από αυτές τις συνθήκες, προσπάθησε μέσα από τις δράσεις της, τις παρεμβάσεις της, τις συνεργασίες με άλλους φορείς και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε να καταστήσει το Επιμελητήριο Ηλείας σημαντικό εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία και να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας με τα μέλη του με στόχο πάντα την ανάπτυξη του Νομού.

Έτσι στο φετινό απολογισμό περιλαμβάνονται δράσεις που πραγματοποιούνταν και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και νέες στοχευμένες δράσεις με στόχο την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, οι οποίες συνοπτικά περιγράφονται κάτωθι:

 1. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα

 

Για την χρήση 2021 ο απολογισμός για τις εισπράξεις από τις παλιές οφειλές των συνδρομών των μελών δεν ήταν σε επιθυμητά επίπεδα κυρίως των ιδιαίτερων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας από covid-19 η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και από ότι διαφαίνεται θα διαρκέσει κατά πάσα πιθανότητα και ως το 1ο εξάμηνο του 2022, προκαλώντας πολύπλευρα προβλήματα εκτός από τα σημαντικά θέματα ρευστότητας. Στον τομέα των εισπράξεων για την χορήγηση πιστοποιητικών κτλ , η κατάσταση ήταν σταθερή και προφανώς αρκετά καλύτερη από το προηγούμενο έτος, διότι σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης που είχε  εξαγγείλει η κυβέρνηση ήταν σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωτικό δικαιολογητικό, το πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ. Συνεπώς οι εισπράξεις των τελών από το ΓΕΜΗ εξακολούθησαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα που εξυπηρέτησαν τη λειτουργία και τη ρευστότητα του Επιμελητηρίου Ηλείας . Ωστόσο εξακολουθούν να υφίσταται προβλήματα και κίνδυνοι λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης αλλά πλέον και της πανδημίας.

 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Επιμελητηρίου Ηλείας  για τη χρήση 2021 έχουν ως εξής:

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  : 172.974,22

 Έσοδα από συνδρομές μελών (τρέχουσας χρήσης) : 90.579,59

Έσοδα από επιχορηγήσεις ενταγμένων έργων : 191.518,48

Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (πρόσοδοι κεφαλαίων) : 814,80

 Σύνολο Εσόδων : 455.887,09

 

Έξοδα από δαπάνες μισθοδοσίες : 266.922,83

Έξοδα από αμοιβές τρίτων  : 196.790,98

Έξοδα από παροχές τρίτων  : 29.319,30

Έξοδα από φόρους – τέλη : 4.883,46

Έξοδα από διάφορα λοιπά έξοδα : 34.877,03

Έξοδα από τόκους , προμήθειες και συναφή έξοδα : 698,60

Σύνολο Εξόδων : 533.492,20

 

Υπόλοιπο ταμείου και τραπεζικών λογαριασμών: 209.413,91

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στη Δ.Ο.Υ. από παρακρατούμενους φόρους μισθωτών και φόρους ελευθέρων επαγγελματιών 4%, 8% και 20% καθώς και λοιπών φόρων όπως ΕΝΦΙΑ κτλ, για τη χρήση 2021.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την χρήση 2021.

Κατά την χρήση 2021 το προσωπικό του Επιμελητηρίου αποτελούταν από 10 άτομα

Το αποτέλεσμα χρήσης όπως περιγράφεται ανωτέρω για το έτος 2021 είναι Ζημιά. Το  ανωτέρω ποσό της Ζημίας προσαυξάνεται ακόμα περισσότερο κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού χρήσης 2021 κυρίως λόγω του μεγάλου ποσού που λαμβάνεται υπόψη για το σχηματισμό προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις σχετικά με την είσπραξη παλαιών συνδρομών. Ωστόσο, η κατάσταση των εσόδων εισφορών των παλαιών συνδρομών των μελών μας  ήταν λίγο καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγο της είσπραξης ποσών συνδρομών μέσα από τη διαδικασία των Δ.Ο.Υ. Πύργου και Αμαλιάδας . Η διαδικασία έκδοσης ειδοποιητηρίων για τις οφειλές των συνδρομών των μελών διαμέσου των Δ.Ο.Υ. κρίθηκε αναγκαστικά απαραίτητη, όχι μόνο για λογούς είσπραξης αλλά και για την αποφυγή των παραγραφών των απαιτήσεων, δεδομένου ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις απατήσεις εισφορών των μελών για τις οποίες έχει παρέλθει η δεκαετία και δημιουργεί αξιώσεις στα μέλη μας για την παραγραφή τους . Για τον ανωτέρω λόγο έχει πραγματοποιηθεί στον ενοποιημένο ισολογισμό σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσό που δημιουργεί και το αποτέλεσμα της ζημιογόνος χρήσης.

–  Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.743.559,39  
Σύνολο Ενεργητικού 1.745.000,62  
Σύνολο Ενεργητικού

Σύνολο Παθητικού

  1.745.000,62  
Ίδια Κεφάλαια 1.660.538,08  
 

Κύκλος Εργασιών Υπηρεσιών

455.072,29  
Πάγιο Ενεργητικό 1.441,22  

Το Επιμελητήριο συμμετέχει στις παρακάτω Επιχειρήσεις:

   
1) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ                        65.000,00

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                  44.503,22

 

 

Οι ανωτέρω συμμετοχές αφορούν σε συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων είτε ελέγχονται είτε όχι από Ορκωτούς Ελεγκτές. Σημειώνουμε ότι για τις ανωτέρω συμμετοχές έχει σχηματιστεί συνολική πρόβλεψη υποτίμησης ποσού €109.503,22.

 • €65.000,00 για την ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
 • €44.503,22 για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Για τη χρήση 2021 δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις υποτίμησης. Η συνολική αξία των συμμετοχών αυτών με 31.12.2021 ανέρχεται σε €0,00.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή εταιρεία με απόφαση της 4/6/2019 αποφάσισε την λύση και εκκαθάρισή της. Το επιμελητήριο Ηλείας στις οικονομικές καταστάσεις του έχει προχωρήσει στην πλήρη απομείωση της συμμετοχής αυτής από προηγούμενες χρήσεις.

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια) του Επιμελητηρίου Ηλείας, με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.

ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 31/12/2021

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ
777.712,13 16.143,0403 29,3929 474.490,76

 

2 . Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 Το Επιμελητήριο Ηλείας διαρκώς αναζητά επιχορηγούμενα στρατηγικά αναπτυξιακά σχέδια και υποβάλλει προτάσεις κυρίως σε προκηρύξεις έργων Διασυνοριακής Συνεργασίας από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία και παραμένει διαρκώς σε αναμονή αποτελεσμάτων . Ήδη για τη χρήση 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση 2 νέων έργων εκτός από τα οκτώ υπάρχοντα που είχαν ξεκινήσει τις προηγούμενες χρήσεις .

Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν εντός του 2021 τα κάτωθι :

 • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG VB) BALKANMEDITERRANEAN 2014 -2020 , (BALKANET)
 • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (INCUBA)
 • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (Creative Camps )
 • COSME Work Programme 2018 – Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries – COS-TOURSYN-2018-3-01

Τίτλος έργου :  EUROPEAN FISH TOURISM FESTIVAL (Fishfest)

 •  «Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas» , ACRONYM: PRONACUL INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020
 • «IN-TOUR»  , Project Proposal on Accessible Tourism Manager and Operator 2019 Erasmus+ Call for Proposals
 • Holistic networking of creative industries via hubs – (CREATIVE@HUBs) (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020
 • Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης’’ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020
 • ‘’GRASPINNO PLUS’’ – Interreg MED Programme 2014-2023
 • «Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

 

 1. Συμμετοχή σε Εκθέσεις – Διοργάνωση Εκθέσεων – Επιμορφωτικών Ημερίδων – Εκδηλώσεων – Σεμιναρίων

 

3.1 Πρωτογενής – Δευτερογενής τομέας

O Νομός Ηλείας έχει τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα και σημαντικές προοπτικές για να αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο θερμοκηπιακών καλλιεργειών της χώρας, αν λάβουμε υπόψη τις θερμοκηπιακές φράουλες της Μανωλάδας, ενώ η παραγωγή ελαιολάδου, αλλά και η παραγωγή άλλων προϊόντων όπως η τομάτα και η πατάτα, καθιστούν την Ηλεία μεταξύ των πρώτων νομών σε υψηλότερη συμμετοχή στο γεωργικό εισόδημα.  Εξάλλου, η  τοπική γεωργική παραγωγή συνδέεται άμεσα και στηρίζει τις μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του νομού μας. Γενικότερα η πεδιάδα της Ηλείας είναι η μεγαλύτερη της ΝΔ Ελλάδας και διαθέτει τις μεγαλύτερες εκτάσεις από κάθε άλλο Νομό σε θερμοκήπια, ενώ υπάρχουν και αξιόλογες βιολογικές καλλιέργειες με κυρίαρχα προϊόντα το κρασί το λάδι και το μέλι.

Ο Αγροδιατροφικός κλάδος κατέχει στις μέρες μας, ιδιαίτερα σημαντική θέση με σημαντική επιρροή και στον τομέα της Ελληνικής μεταποίησης  κι αποτελεί έναν από τους πλέον νευραλγικούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας, ωστόσο για να ανταποκριθούν οι τοπικές επιχειρήσεις στις διεθνείς προκλήσεις της διεθνούς αγοράς πρέπει να αναχαιτίσουν τόσο τα προβλήματα και τις ελλείψεις που οφείλονται κι απορρέουν από το εσωτερικά προβλήματα της χώρας μας , όσο και τα απρόσμενα δεδομένα που αιφνίδια κι απροσδιορίστου εξέλιξης, προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία παγκοσμίως.

Σε γενικές γραμμές ο κλάδος των τροφίμων ευρύτερα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς αντιστοιχεί στο σημαντικότερο τομέα της δευτερογενούς εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη συνολική πορεία της εγχώριας οικονομίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται εκτιμώντας όλα τα δεδομένα των σχετικών ερευνών και αναλύσεων που πιστοποιούν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος ήταν από αυτούς που όχι μόνο  επλήγησαν λιγότερο από την έλευση της κρίσης στη χώρα, αλλά διατήρησε και τάσεις ανάπτυξης , όμοια με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές τάσεις κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε λοιπές ισχυρές χώρες.

Παρ’ όλη όμως τη σημασία για την οικονομία που έχει ο κλάδος, αλλά και τα σημαντικά βήματα προόδου του, οι ελληνικές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που θέτουν σοβαρά εμπόδια στην περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Τα προβλήματα αυτά το Επιμελητήριο Ηλείας προσπάθησε να προσεγγίσει ώστε να βρεθούν οι καλές εκείνες πρακτικές που θα βοηθήσουν και θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις μέλη του.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με αξιόλογους εισηγητές – αναλυτές , που στόχευαν στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και είχαν την κάτωθι θεματολογία:

 • Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που επηρεάζει δραστικά τις αγοραστικές συνήθειες, τη διάθεση του εισοδήματος και τα πρότυπα των καταναλωτών
 • Η δραματική πτώση της αγοραστικής δύναμης και η μετατόπιση των καταναλωτικών επιλογών προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα επώνυμα προϊόντα.
 • Η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο
 • Ο περιορισμός της χρηματοδότησης λόγω της μειωμένης τραπεζικής ρευστότητας που επιφέρει μείωση του αριθμού των παρεχόμενων τραπεζικών δανείων, εξάντληση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων και χαμηλή κινητικότητα του χρήματος
 • Ο υψηλός κίνδυνος των επισφαλών απαιτήσεων, η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο
 • Τα προβλήματα που εντοπίζονται στις μεταφορές, οι μειωμένες επενδύσεις και τα ολοένα μειούμενα όρια των πιστώσεων των ξένων προμηθευτών
 • Η έλλειψη εθνικών σχεδίων ενίσχυσης των καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για τη χρήση της νέας τεχνολογίας .
 • Η έλλειψη εθνικών σχεδίων βελτίωσης της παραγωγικότητας διαμέσου της ανάπτυξης πολιτικών για τα βιοκαύσιμα
 • Η έλλειψη εθνικής πολιτικής συνέργιας για σύνδεση του τομέα των τροφίμων με τον τριτογενή τομέα υπηρεσιών τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και εν γένει τον τουρισμό.
 • Τα απρόβλεπτα προβλήματα και τις νέες συνθήκες που έβαλε στην εξίσωση η πανδημία .

Ωστόσο επειδή τα τελευταία χρόνια, η συνολική πορεία των πωλήσεων του κλάδου παρουσιάζει και σημαντικά εμπόδια λόγω του υψηλού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα κυρίως από τις ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα που παρέχουν έναν τεράστιο όγκο προϊόντων και σε αρκετά χαμηλές τιμές  πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις με συγκεκριμένη θεματολογία που εστίαζε τόσο στην εξωστρέφεια και τη δικτύωση των επιχειρήσεων, όσο και την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν  νέες τεχνολογίες και καινοτομία, προκειμένου οι τοπικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα μερίδια αγοράς τους. Σε αυτό το πεδίο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με στόχο να ενισχύσουν την καινοτομική συμπεριφορά αλλά και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ όχι μόνο με τους προμηθευτές των πρώτων υλών, αλλά και με τα δίκτυα διανομής.  Οι ευκαιρίες είναι πολλές και η κύρια στόχευση των δράσεων του Επιμελητηρίου είναι η διείσδυση των μελών του,  τόσο σε premium αγορές της Ευρώπης , όσο και των ΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑ , αλλά ακόμα και σε Ethnic αγορές.

3.1 Τουριστικός τομέας

Το Επιμελητήριο Ηλείας ανέκαθεν είχε ένα σημαντικό στόχο που δεν είναι αλλός από την ανάπτυξη του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής . Στο πλαίσιο αυτό , η προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και για το έτος 2021 ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος στοχευόμενη και επικεντρωμένη στον δυναμικά αναδυόμενο τουρισμό κρουαζιέρας και τα ευεργετικά οφέλη του , που θα ενθαρρύνουν αφενός την τουριστική κίνηση κυρίως στην Αρχαία Ολυμπία αλλά και αφετέρου την παραλιακή ζώνη της ευρύτερης περιοχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποίησε εκδηλώσεις , αλλά και συνέταξε μελέτες όπως και έντυπα αλλά και γενικότερα υλοποίησε ενέργειες που είχαν στόχο να ευνοήσουν την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής,  την ανάπτυξη νέων και σύγχρονων τουριστικών ποιοτικών προϊόντων και την ποιοτική αναβάθμιση και συμπλήρωση των τουριστικών υποδομών στη περιοχή του νομού Ηλείας.

Η συντονισμένη προσπάθεια του Επιμελητηρίου Ηλείας περιλάμβανε εκδηλώσεις με ενδεικτικά τις κάτωθι θεματολογίες:

 • Ανάδειξη του σταθμού κρουαζιέρας ως ένας πολυθεματικός προορισμός μέσω διασύνδεσής τους με τα θεματικά δίκτυα των ευρύτερων περιοχών ανακαλύπτοντας στην περιοχή μοναδικές επιλογές που έχουν να κάνουν με Αρχαιολογικό τουρισμό (Αρχαία Ολύμπια), Θρησκευτικό, Αγροτουρισμό, Θαλάσσιο Τουρισμό, Ιαματικό τουρισμό – υγείας και ευεξίας, Γαστρονομικό τουρισμό, Πολιτιστικό τουρισμό,  περιοχές nature,  κτλ.
 • Εξασφαλισμένη πρόσβαση των επιβατών κρουαζιέρας στους τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής (βελτίωση συγκοινωνιών, πληροφορίες δρομολογίων, διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ.).
 • Πλήρη ενημέρωση των επιβατών κρουαζιέρας για τις επιλογές τους κατά την παραμονή τους συνδυάζοντας όλες τις μορφές πληροφόρησης (εφαρμογές διαδικτύου, έντυπα, προτεινόμενα πακέτα ολιγόωρων διαδρομών, προγράμματα εκδηλώσεων, τουριστικοί πράκτορες, Infokiosk, κτλ).
 • Ανάπτυξη της πληροφορικής, των πολυμέσων και του internet που θα δίνει νέες δυνατότητες για τη σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών και λογισμικών, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και των νέων δυνατοτήτων και τάσεων των χρηστών, θα μπορούν να προωθηθούν και σε εναλλακτικά κανάλια πρόσβασης όπου ο επισκέπτης θα μπορεί με απλή χρήση του κινητού του τηλεφώνου ή του tablet κτλ, να έχει στην διάθεσή ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες  για  πληροφορίες
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ειδικού υλικού  όπου θα  απευθύνεται κυρίως στις εταιρείες κρουαζιέρας με εξειδικευμένη πληροφόρηση αλλά και λοιπές τεχνικές πληροφορίες των λιμένων, σχέδια και χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, στρατηγική στα πλαίσια δρομολογίων, πρόσβαση – ελλιμενισμός – υπηρεσίες, αξιοποίηση τουριστικών ενδιαφερόντων εντός χρονικής εμβέλειας προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων, δραστηριότητες ανάδειξης τοπικών πολιτιστικών στοιχείων και προϊόντων,  κτλ.).
 • Σχεδιασμός και δραστηριότητες ποδηλατοδρομιών με σκοπό την ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους με σταθμούς ανάπαυσης επισκέψιμα οινοποιεία, αγροκτήματα, επιχειρήσεις αγροτουρισμού κτλ.
 • Διεξαγωγή ημερίδων όπου θα προσκληθούν και θα φιλοξενηθούν σημαντικές προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται διεθνώς με τον τουρισμό (δημοσιογράφοι, tour operators, opinion makers κτλ) καθώς και τεχνική και τουριστική ενημέρωση στελεχών εταιρειών κρουαζιέρας, σεμινάρια αξιοποίησης διαδικτύου
 • Διεξαγωγή πολιτιστικών – γαστρονομικών εκδηλώσεων, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, ανάδειξη της αυθεντικότητας των μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών
 • Διεξαγωγή διαγωνισμών  για ελκυστικές προτάσεις  ταξιδιωτικών διαδρομών
 • Συμμετοχή σε διεθνή εκθέσεις
 • Προώθηση προγραμμάτων ανάπλασης για τις μαρίνες, για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων , αλλά και την ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων.
 • Ενέργειες για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης ως προορισμός χωρίς εμπόδια , για ταξίδια αναψυχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες,  ή επιλογής διεξαγωγής  συνεδρίων κλπ εκδηλώσεων, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές, προβάλλοντας μία ενιαία και ανταγωνιστική ταυτότητα για την ευρύτερη περιοχή στη διεθνή αγορά.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι το Επιμελητήριο Ηλείας έλαβε μέρος στις εργασίες της 84ης ΔΕΘ, ακολουθώντας το πρόγραμμα  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία για ακόμη μία χρονιά υποστήριξε τη στέγαση περίπτερου για τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων.

Τέλος στα πλαίσια ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων μελών του το Επιμελητήριο εν μέσω πανδημίας συνεργάστηκε με διάφορους φορείς και διοργάνωσε μία σειρά από επιμορφωτικές συναντήσεις προς τα μέλη του , σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ειδικά το 2021 η διοίκηση του Επιμελητηρίου εν μέσω της πανδημίας covid-19 επένδυσε στην εξ αποστάσεων εκπαίδευσης των μελών του και στην επιμόρφωσή τους σε θέματα νέων τεχνολογιών και πρακτικών. Επίσης κατάφερε να διοργανώσει εκδηλώσεις και ημερίδες με τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούσαν τα μέλη του.

 1. Συναντήσεις εργασίας – Συνεργασίες – Συναντήσεις και συμμετοχή σε συσκέψεις αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων

 Στα πλαίσια συνεργασίας με άλλους φορείς όπως Δήμους, Περιφέρεια, Επιμελητήρια και Υπουργεία πραγματοποίησε και συμμετείχε σε διάφορες συναντήσεις στις οποίες ζητήθηκε να παραστεί εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου μας και υπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας με άλλα Επιμελητήρια για την από κοινού δημιουργία δράσεων ανάπτυξης και προώθησης των επιχειρήσεων μελών τους. Παράλληλα το Επιμελητήριο Ηλείας πραγματοποίησε συναντήσεις και διαβουλεύσεις με υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες  για την άρση προβλημάτων στην λειτουργία της επιχειρηματικότητας, και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς και έκτακτες παρεμβάσεις σε κάθε θεματική που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να επηρεάζει την επιχειρηματική λειτουργία, (π.χ. Συνεχείς  από παρεμβάσεις για την άρση της τελμάτωσης των έργων  της Ολυμπίας οδού στο τμήμα Πάτρα–Πύργο, όσο και την συνεχή «επίβλεψη» της αναδιαμόρφωσης της Εθνικής οδού Πύργου-Κυπαρισσίας, την ανάγκη λειτουργικής διευθέτησης των πυρόπληκτων δανείων, την ανάγκη βελτιώσεων σε έργα του λιμένος Κατακόλου για την ενίσχυση της Κρουαζιέρας, την βελτίωση των οδικών αξόνων του ενδοηλειακού οδικού δικτύου, απαραίτητου για την ανάπτυξη κάθε θεματικού τουρισμού, παρεμβάσεις για κάθε είδους βελτιώσεις σε σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά  την προώθηση βελτιώσεων κάθε σημείου  γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος που θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας).

 1. Συνδρομές – χορηγήσεις οικονομικών ενισχύσεων

 Το Επιμελητήριο Ηλείας τακτοποίησε και κατά την χρήση 2021 την καταβολή συνδρομών κι ενισχύσεων σε ομοσπονδίες και εμπορικούς συλλόγους , ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :

 • ΚΕΕΕ
 • ΕΣΕΕ
 • ΓΣΕΒΕΕ
 • Εμπορικοί Σύλλογοι Νομού Ηλείας
 • Ομοσπονδίες επιχειρηματιών Ν.Ηλείας
 • Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry (ASCAME)
 • Forum of the Adriatic-Ionian Chambers of Commerce (AIC FORUM)

6.Λοιπές εργασίες Επιμελητηρίου Ηλείας

 Το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηλείας συνήλθε σε πέντε (5) συνεδριάσεις μέσα στο έτος 2021. Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας συνήλθε σε εξήντα έξι (66) συνεδριάσεις.  Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν τετρακόσια πενήντα δύο (452) εγγραφές  επιχειρήσεων ενώ υπήρξαν διακόσιες ενενήντα τρία (293) διαγραφές – διακοπές επιχειρήσεων . Γενικά οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ηλείας ανταποκρίθηκαν πλήρως στην εξυπηρέτηση τόσο των εισαγωγέων – εξαγωγέων με την έκδοση πιστοποιητικών καθώς και στα λοιπά μέλη με την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για την κατάθεση αυτών σε διαγωνισμούς, για την είσπραξη επιχορηγήσεων και την γενικότερη άμεση προσκόμιση δικαιολογητικών σε δημόσιους φορείς και τράπεζες . Παράλληλα υποστήριξε τις επιχειρήσεις – μέλη του σε θέματα ψηφιακής υπογραφής και εγγράφων για τη συνταξιοδότησή τους .

 1. Δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου – Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών

 Μερικοί από τους βασικότερους στόχους του Επιμελητηρίου είναι να στηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη του στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να κάνει παρεμβάσεις και να προσπαθεί με κάθε τρόπο για την επίλυσή τους, να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση των προϊόντων τους, να τους ενημερώνει για τις συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να δημιουργεί ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τα μέλη του. Βασιζόμενοι στα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου  οι παρακάτω δράσεις για το έτος 2021.

 • Και το έτος 2021 βασιζόμενοι στις σχετικές αποφάσεις των διοικήσεων, στάλθηκαν βεβαιωτικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ για τη βεβαίωση των οφειλόμενων συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου για το έτος 2011.
 • Πραγματοποίησε εκδόσεις πιστοποιητικών για χρήση του Μητρώου εξαγωγέων και ασφαλιστικών πρακτόρων, αργυροχρυσοχόων, ασφαλιστικών συμβούλων, γενικά μητρώα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λ.π., Καταγωγής εξαγομένων προϊόντων, ατοχύρωσης επωνυμιών και διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων της περιφέρειας του νομού Ηλείας.
 • Χορήγησε άδειες Ασφαλιστικών πρακτόρων και συμβούλων, Μεσιτών αστικών συμβάσεων, Εμπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής – εξαγωγής & Εμπορικών αποθηκών
 • Παρείχε οδηγίες και Υπόδειγμα σύνταξης καταστατικού (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ , ΕΠΕ, ΑΕ κ.λ.π.) και τροποποίησης αυτού και ενημέρωση για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών νομιμοποίησης αυτών καθώς και του οικονομικού κόστους κάθε απαιτούμενης δαπάνης, Σχέδια συμβάσεων σύναψης εμπορικών συνεργασιών, όπως αντιπροσωπεύσεως, συμβολαίων franchising, πώλησης καταναλωτικών αγαθών, εξειδικευμένων προϊόντων, αποκλειστικής διανομής, κλπ.
 • Ενημέρωνε τα μέλη του για τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος, χορηγήσεις από τράπεζες, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ κ.λπ.). Για κοινοτικά προγράμματα που αφορούν τις ΜΜΕ και σύνταξη της σχετικής πρότασης για λογαριασμό των επιχειρήσεων. Για τους τρόπους προώθησης προϊόντων και υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας εξάσκησης διαφόρων επαγγελμάτων. Για τα ισχύοντα στις εμπορικές μισθώσεις. Για την ασφάλιση των εξαγωγών & Για τις επιδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων
 1. Επιπρόσθετες – Παράλληλες Δράσεις Ενημέρωσης Πληροφόρησης

Το Επιμελητήριο Ηλείας σε καθημερινή βάση τόσο από το Portal: www.iliachamber.gr, όσο και με την αποστολή εβδομαδιαίων Newsletter στα μέλη του παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη ενημέρωσης και αναζήτησης στοιχείων και πληροφορίων εμπεριέχοντας πλούσια θεματολογία που αφορά, εργατικά, φορολογικά, επιχορηγήσεις, δανεισμό, διαγωνισμούς κτλ, με στόχο να εντοπίσει και να καλύψει τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής και διαρκώς επιδιώκει να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, παρακολουθώντας τις εξελίξεις ευρύτερα και αναπτύσσοντας κανάλια επικοινωνίας μαζί τους με στόχο να είναι κοινωνός των προβλημάτων και των ανησυχιών όλων των παραγωγικών τάξεων της Ηλείας και να εισηγείται μέτρα και λύσεις.

Το Επιμελητήριο Ηλείας επιδιώκει μέσα από τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του, να ηγηθεί με ενέργειες και δράσεις όπου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων, και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα καθοδηγούν τα μέλη σε ένα ασφαλές και με προοπτικές επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και να υποστηρίξει σημαντικά κι εκείνες τις ΜΜΕ που σχεδιάζουν την διεθνή τους συνεργασία και την ένταξη τους σε χρηματοδοτούμενες δράσεις, παρέχοντας υποστηρικτικές ενέργειες και πρακτικές βέλτιστης απόδοσης, ώστε να τις βοηθήσει να προάγουν καινοτόμα έργα και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Για το Επιμελητήριο Ηλείας 

Ο Πρόεδρος 

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

 

Προηγούμενο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας